Huurvoorwaarden Veenema Verhuur

 

Huurvoorwaarden

1. Definities

Verhuurder:      Veenema Verhuur

Huurder:             ondergetekende van de huurovereenkomst

Object:                dakkoffer, bagagebox, dakdrager, fietsendrager, dashcam, BoatBox

 

2. Acceptatie van huurovereenkomst

De huurovereenkomst is definitief wanneer deze ondertekend en tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huurder, aan verhuurder is geretourneerd.

Na bevestiging van beschikbaarheid door verhuurder, dient de huurder tot 7 dagen voor het ingaan van de huurovereenkomst de betaling voor de huurperiode per bank te voldoen. Mocht de betaling niet tijdig ontvangen zijn dan zal de reservering komen te vervallen en als annulering worden beschouwd en afgehandeld als in artikel 8 van deze huurvoorwaarden.

De huurder gaat geheel en onvoorwaardelijk akkoord met de vastgestelde huurperiode, de huurprijs en de huurvoorwaarden van Veenema Verhuur te Wirdum (frl).

 

3. Tussentijdse wijzigingen van de huurovereenkomst

Indien de huurder na het afsluiten van de huurovereenkomst wijzigingen in de overeenkomst wil doorvoeren, kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Afhankelijk van de wijziging behoudt Veenema Verhuur zich het recht om de huurder € 10,= administratiekosten in rekening te brengen. Huurder wordt bij het doorgeven van de wijziging door de verhuurder op de hoogte gebracht indien er extra kosten aan de wijziging verbonden zijn.

 

4. Beëindiging van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de huurder het aan hem verhuurde object inclusief sleutels en toebehoren heeft teruggebracht en de verhuurder het verhuurde object heeft gecontroleerd op beschadigingen en gebreken.

Pas wanneer de verhuurder constateert dat het verhuurde object onbeschadigd en in goede staat is ontvangen, is de huurovereenkomst beëindigd. Voorts dient de huurder het aan hem verhuurde object schoon af te leveren. Indien het verhuurde object niet schoon is afgeleverd wordt er € 20,= schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

5. Betalingen

De betaling van de huursom plus de borgsom dient uiterlijk 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode aan de verhuurder per bank te zijn overgemaakt.

Wanneer de het bedrag niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zal de reservering komen te vervallen en dient u eventueel opnieuw te reserveren (zie voor afhandeling van het vervallen van de betalingstermijn ook artikel 2 en artikel 8).

 

6. Ophalen en retourneren

Het te verhuren object kan alleen afgehaald worden bij Veenema Verhuur, Legedyk 9 te Wirdum (frl).

Verhuurder behoudt zich het recht om vooraf de gegevens te controleren dan wel achteraf aan de autoriteiten cq, politie te verstrekken bij geval van misbruik, identiteitsfraude, misdrijven, schade aan het verhuurde object of andere schade t.a.v. de verhuurder of zijn goederen.

De huurder is zelf aansprakelijk voor het op de juiste manier plaatsen van het aan hem verhuurde object. Verhuurder kan hier bij helpen maar is niet aansprakelijk voor eventuele fouten tijdens en/of na de plaatsing ervan. De huurder ontvangt een duidelijke uitleg over de plaatsing van het aan hem verhuurde object.

Het retourneren van het verhuurde object kan en mag alleen door de huurder plaatsvinden, mits anders met verhuurder is overeengekomen. Bij geen schade en/of andere kosten en indien aan alle huurvoorwaarden is voldaan, wordt de borgsom binnen drie werkdagen op de bankrekening van de huurder gecrediteerd.

 

7. Reparatie bij schade

Indien er bij het retourneren van het verhuurde object schade wordt geconstateerd, dan zijn de kosten van reparatie voor de huurder. De reparatiewerkzaamheden zullen door de verhuurder, dan wel door een door de verhuurder aan te stellen bedrijf worden uitgevoerd.

Indien het nodig is om reparatiewerkzaamheden ter plaatse (op, naar of van het vakantieadres)uit te voeren, dient de huurder dit ten allen tijde eerst met de verhuurder te overleggen. Alleen wanneer de huurder met de verhuurder heeft overlegd en de verhuurder akkoord is gegaan met de reparatiewerkzaamheden en het reparatiebedrag, zal de verhuurder de gemaakte kosten vergoeden.

Vergoeding door verhuurder zal alleen plaatsvinden wanneer het verhuurde object  ni et deugdelijk is. Dit moet duidelijk aanwijsbaar zijn. Daarnaast dient de huurder een gespecificeerde factuur van de werkzaamheden aan de verhuurder te overleggen. Ook moeten de oude en/of kapotte onderdelen aan de verhuurder worden overgedragen.

In alle overige gevallen komen de gemaakte kosten voor rekening van de huurder. Let wel, de hoogte van het schadebedrag kan nimmer hoger zijn de nieuwwaarde van het verhuurde object inclusief BTW en transportkosten én eventuele kosten voor het niet kunnen verhuren van het object aan derden.

 

8. Annulering van de huurovereenkomst

Voor het annuleren van de huurovereenkomst gelden, ongeacht de reden van annulering, onderstaande vergoedingen aan de verhuurder.

  • Bij annulering van de huurovereenkomst langer dan 30 dagen vóór het ingaan van de huurperiode worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 30 tot en met 15 dagen vóór het ingaan van de huurperiode wordt 30% van de huursom bij de huurder in rekening gebracht.
  • Bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 14 tot en met 8 dagen vóór het ingaan van de huurperiode wordt 50% van de huursom bij de huurder in rekening gebracht.
  • Bij annulering van de huurovereenkomst van 7 dagen tot op de afhaaldag wordt 60% van de huursom bij de huurder in rekening gebracht.

 

9. Overschrijding van de huurtermijn

Wanneer het verhuurde object later dan de overeengekomen periode wordt ingeleverd bij de verhuurder, zal de overeenkomst onverminderd doorlopen tot het moment dat het verhuurde object daadwerkelijk bij de verhuurder is ingeleverd. De huurvoorwaarden blijven ook dan van toepassing.

De verhuurder heeft het recht om het verhuurde object na het verlopen van de huurperiode onmiddellijk in te nemen. Per iedere dag na het verstrijken van de huurperiode wordt er een bedrag van € 7,50 bij de huurder in rekening gebracht. Daarbij wordt ook de door verhuurder geleden schade, voor bijvoorbeeld het inhuren van een extra object , bij de huurder in rekening gebracht. De huurder is zelf verantwoordelijk om zich hiertegen te verzekeren.

 

10. Gebruik van het te huren object

De huurder van een bepaald object dient minimaal 18 jaar oud en in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Alleen de huurder die in de huurovereenkomst genoemd wordt is gemachtigd het verhuurde object te gebruiken en is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik hiervan.

Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde object aan derden door te verhuren. Tevens mag het verhuurde object alleen in landen van de Europese Unie worden gebruikt, mits anders is overeengekomen.

 

11. Verzekering te huren object inclusief toebehoren

De huurder dient het te huren object zélf te verzekeren tegen diefstal, schade e.d. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle mogelijke schade die niet door de verzekering van de huurder wordt gedekt. Hieronder valt bijvoorbeeld schade die ontstaan is door het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

 

12. Overmacht

Veenema Verhuur is niet aansprakelijk indien een tekortkoming haar niet kan worden toegerekend. In geval van overmacht heeft Veenema Verhuur het recht om de uitvoering van een huurovereenkomst op te schorten.

Er is in ieder geval sprake van overmacht indien een tekortkoming van Veenema Verhuur het gevolg is van oorlog, incidentele geweldmanifestaties, muiterij, opstand, aardbevingen en extreme weersomstandigheden. Hieronder valt ook het niet retour brengen van een verhuurd object door een eerdere huurder dan wel dat een verhuurd object in een zodanige staat is teruggebracht dat deze niet meer verhuurd kan worden.

Desalniettemin zal Veenema Verhuur binnen zijn kunnen trachten om het ongemak voor de nieuwe huurder zo klein mogelijk te houden door bijvoorbeeld een nieuwe te huren object te regelen.

Tekortkoming van de huurder; maatregelen van enige binnenlandse -, buitenlandse of internationale overheid of van een toezichthoudende instantie. In geval van overmacht van Veenema Verhuur zijn partijen slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan voor zover deovereenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast komt te staan dat nakoming gedurende 14 dagen niet mogelijk zal zijn. Ontbinding is alleen toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Het ontbindingsrecht komt de huurder niet toe indien het bestaan van deovermacht hem is toe te rekenen.

 

13. Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle mogelijke schade aan auto, bagage en/of eventuele andere inhoud van het verhuurde object en/of alle andere voorkomende schade. De verhuurder kan ook nimmer aansprakelijk worden gehouden bij het foutief overnemen van de persoonsgegevens dan wel het foutief aanleveren hiervan.

Huurder dient voor het ondertekenen van de overeenkomst aan te geven welke gegevens niet juist zijn vermeld. Bovengenoemde zaken kunnen nooit aanleiding zijn tot het niet nakomen van de huurovereenkomst.

 

14. Overige bepalingen

Verhuurder behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een te verhuren object te weigeren.

De huurder is zelf verantwoordelijk om zijn snelheid aan te passen vanwege het gebruik van een aan hem verhuurd object en de lading ervan. Tevens dient de huurder, m.b.t. het gebruik van het aan hem verhuurde object, zich te houden aan de verkeersregels en –tekens in het door hem te bezoeken land. De huurder dient ook rekening te houden met het maximaal te dragen gewicht op zijn trekhaak en/of dakdragers en is hier zelf verantwoordelijk voor.

Alle omstandigheden, zowel beschreven als onbeschreven, die redelijkerwijs te verwijten zijn aan de huurder en schade toebrengen aan de verhuurder, kunnen door de verhuurder aan rechterlijke instanties worden voorgelegd. Alle gemaakte kosten die hier uitvloeien komen dan volledig voor rekening van de huurder. De huurvoorwaarden zijn ten allen tijde geldig, tenzij er nadrukkelijk en alleen schriftelijk melding van wordt gemaakt dat er van een bepaald artikel wordt afgeweken.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbevolen door

 

 

 

© 2014 - 2021 kofferopdak.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel